Inledning

För dig som är intresserad av att få grundläggande kunskaper inom immaterialrätt och i huvudsak upphovsrätt kommer Wyz Law Group i en serie att presentera det nationella regelverket som återfinns i Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Utgångspunkten i presentationen är som ovan nämnt ur ett nationellt perspektiv. Nämnvärt är dock att det finns ett antal internationella överenskommelser som har medfört att regelsystemen i många länder överlappar varandra. Därtill finns även flertal europeiska överenskommelser som gäller inom EU.

Introduktion till upphovsrätten

Upphovsrätten syftar till att skydda din rätt till ditt verk vilket innebär att ingen får använda, ändra eller sprida ditt verk utan ditt tillstånd. Med verk avses bland annat en text, ett fotografi, ett musikstycke eller ett konstverk. (För att läsa mer om vad som definieras såsom verk i lagens mening hänvisas du till ovan nämnda lag) ange lagrum. Upphovsrätten är ett automatiskt skydd och så snart ett verk kommer till så har upphovsmannen ensamrätt till sitt verk förutsatt att verket uppnår verkshöjd vilket innebär att verket anses vara tillräckligt originellt.

Upphovsrätten består av två delar, dels en ekonomisk rätt och dels en ideell rätt.

Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen fri förfoganderätt över sina verk och kan således bestämma huruvida de gör dem tillgängliga för allmänheten och bestämma över exemplarframställningen av dem. Rättigheten möjliggör att upphovsmannen kan dra ekonomisk lönsamhet från det den har skapat samtidigt som den får bestämma om någon annan får använda verket och i sådana fall hur verket får användas. De ekonomiska rättigheterna uppstår alltid hos den eller de personer som skapat ett verk men kan överlåtas till någon annan genom avtal.

EXEMPEL
Ett bokförlag har till exempel tillstånd från författaren (upphovsmannen) att trycka en bok och sälja den.

Den ideella rätten innebär att upphovsmannen, oavsett vad som händer, alltid har rätt att bli namngiven när verket görs tillgängligt för allmänheten så även om den ekonomiska rätten har överlåtits till någon annan. Den ideella rätten innebär även att man inte får göra ändringar av verket samt att upphovsmannen har rätt att bli respekterad. Verket får således inte användas i sammanhang som upphovsmannen kan uppleva såsom kränkande. Till skillnad från den ekonomiska rätten så kan inte de ideella rättigheterna upplåtas eller överlåtas, utan endast avstås.

EXEMPEL
Den som citerar ur en bok måste ange vem författaren är.

UNDANTAG

Exemplarframställning för exempelvis privat bruk är ett undantag på upphovsmannens rättigheter. Detta innebär att man under vissa omständigheter har rätt att göra kopior utan något godkännande från upphovsmannen om det är ämnat för privat bruk. Man har även rätt att till viss del citera litterära verk.

I kommande delar av denna serie kommer du kunna läsa om bland annat hur upphovsrätten ska fördelas vid gemensamt skapande, det vill säga när två eller fler upphovsmän skapar ett verk tillsammans. Vi kommer även gå djupare in på skillnaden mellan skälig ersättning och skadestånd.

Visste du att Wyz Law Group erbjuder juridisk rådgivning inom immaterialrätt? Vi kan hjälpa dig med att exempelvis identifiera vilka skydd du bör söka, och även hjälpa dig med ansökningsförfarandet. Om någon gjort intrång i dina immateriella tillgångar, kan vi företräda dig och kräva eventuell ersättning för upphovsrättsintrång. Kontakta oss idag för en konsultation!