Den 5 mars 2021 mottog digitaliseringsminister Anders Ygeman den första delrapporteringen av framtagandet av vaccinationspass. Rapporten innehåller ett konkret förslag på hur ett vaccinationspass kan utformas.

Myndigheten för digitalförvaltning har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten arbetat fram ett förslag till lösning av vaccinationsintyg.

Förslaget går ut på att använda många av dem befintliga rutinerna som finns för att rapportera in uppgifter om individers vaccinationer från det nationella vaccinationsregistret som Folkhälsomyndigheten förfogar över. Från det ska enperson kunna begära ett intyg eller informationen som behövs för intyget som då exporteras till en utfärdartjänst som en annan myndighet kommer ansvara för. Utfärdartjänsten kommer sedan att formatera informationen till intyget och det format som krävs för att kunna visa det. Individen kommer att få det tillställt sig och i sin tur kunna använda intyget på egen hand genom till exempel en applikation eller på papper.

Dem aktuella aktörerna har även tagit fram följande förslag på regelverk:

  • Begreppet vaccinationsbevis används för att inte riskera att blanda ihop med de intyg som hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att utfärda
  • Tidsbegränsad reglering för kortsiktig lösning och utvecklade regeländringar och tekniklösningar för längre sikt enligt tidigare förslag från E-hälsomyndigheten
    och Folkhälsomyndigheten
  • Förordning som reglerar personuppgiftsbehandling för utfärdande och verifiering av vaccinationsbevis
  • Grund för att lämna ut uppgifter om vaccination till bevis
  • Instruktion för myndighet att utfärda bevis och verifiera dessa

Myndigheternas huvudsakliga syfte är att intyget skall följa dem globala rekommendationerna från Världshälsoorganisationen.