Den 1 april 2019 införlivades en ny lag om tobak och liknande produkter. Införlivandet av denna lag har påverkat såväl små som stora tobaksåterförsäljare. Lagen ställer krav på att samtliga tobaksåterförsäljare numera måste beviljas tillstånd för att få sälja tobaksprodukter av den kommun där verksamheten bedrivs. Observera att även företag som redan säljer tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd om företaget vill fortsätta med försäljningen efter nämnda datum.

Ett företag som före den nya tobakslagens ikraftträdande (före den 1 april 2019) har anmält försäljning av tobaksprodukter för ett specifikt försäljningsställe får fortsätta att bedriva sådan försäljning där, om företaget innan den 1 november 2019 ansökte om försäljningstillstånd enligt den nya lagen. Efter en sådan ansökan kan försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut. För försäljning som äger rum innan kommunen har meddelat ett beslut om tillstånd gäller då bestämmelserna i den gamla tobakslagen.

Ansökan om att sälja tobak i detaljhandeln till konsumenter måste skickas till den kommun där försäljningsstället är beläget. Endast de som bedöms vara personligt och ekonomiskt lämpliga och som bedöms kunna driva verksamheten i enlighet med lagen får beviljas tillstånd. Under behörighetsutredningen kan kommunen komma att begära yttrande från bland annat polismyndigheten.

För att erhålla tillstånd för försäljning krävs även ett komplett egenkontrollprogram med företagets rutiner för att säkerställa att de juridiska kraven för försäljningen följs. Egenkontrollprogrammet måste skickas till kommunen i samband med ansökan.

Kommunen är berättigade att ta ut en ansökningsavgift från den som ansöker om tillstånd och så även en årlig tillsyn av dem bolagen som bedriver försäljning av tobak. Den som medvetet eller av oaktsamhet säljer tobaksprodukter utan tillstånd kan dömas för olaglig tobaksförsäljning tillböter eller fängelse i högst två år.

Ansökningsprocessen kanske låter enkel för många och speglar att kommunerna enkelt beviljar tillstånd. Emellertid har byrån företrätt ett antal tobaksåterförsäljare och kan därför konstatera att det egentligen inte krävs mycket för att få avslag på sin ansökan om försäljningstillstånd.Detta utgör sedermera att konkurser för många verksamheter där tobak och liknande produkter har utgjort majoriteten av intäkterna.

Om du har frågor om kraven på tillstånd för försäljning av tobak eller om du behöver hjälp med andra frågor relaterade till ämnet är du välkommen att kontakta WYZ Law Group för mer information.

Författare: Venessa Simonovski - Paralegal WYZ Law Group