Lagar och förordningar inför år 2021

I denna artikel kan ni läsa om dem nya lagarna inom svensk lagstiftning som träder i kraft i januari 2021. Artikeln innehåller endast utvalda lagar som vi på Wyz Law Group vill uppmärksamma er på. För att ta del av samtliga nya lagar och förordningar kan du klicka på länken nedan.

 

Ny påföljd för unga lagöverträdare

Ikraftträdande: 1 januari 2021

Lagändringarna innebär att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska kunna utdömas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn tillbrottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Domstolen ska få bestämma tiden för påföljden till mellan sex månader och ett år ochKriminalvården ska ansvara för verkställigheten. Den som döms till påföljden ska bland annat meddelas föreskrifter om rörelseinskränkningar, som ska bestå i antingen ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter eller andra rörelseinskränkningar som till exempel ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst område. Inskränkningarna ska kontrolleras med fotboja.


Arbetslöshetsförsäkring

Ikraftträdande: 4 januari 2021

De tillfälliga höjningarna av ersättningsbeloppen vid arbetslöshet förlängs till och med den 1 januari 2023.Det högsta beloppet i grundförsäkringen, som har höjts från 365 till 510 kronor per dag, kvarstår.


Rutavdraget utvidgas och taket höjs

Ikraftträdande: 1 januari 2021

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och taket för avdraget höjs till 75 000 kronor.Utvidgningen innebär att tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning, en möblerings tjänst, en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden kommer att omfattas av rutavdraget.


Åtgärder mot fordonsmålvakter

Ikraftträdande: 1 januari 2021

Som ett led i arbetet med att minska de fordons relaterade skulderna till det allmänna och för att stävja användandet av fordonsmålvakter införs bestämmelser om att ettfordon inte får användas om felparkerings avgifter som uppgår till ett visst belopp inte betalas inom föreskriven tid. Om fordonet ändå används ska fordonets registreringsskyltar omhändertas av en polis eller en bilinspektör.Vidare föreslås vissa mindre ändringar som rör rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.

Länk: https://www.regeringen.se/4b0ebc/contentassets/d0e9874b06a14d16bba5da4f9b13c125/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2020_2021.pdf