Hösten 2015 var antalet asylsökande till Sverige som högst. Tillföljd av detta nödgades politikerna ändra lagstiftningen och en tillfällig utlänningslag införlivades
i svensk lagstiftning. Det huvudsakliga syftet med den tillfälliga lagen var att skärpa kraven för att bevilja uppehållstillstånd och således blev det betydligt svårare
att få permanent uppehållstillstånd och svårare att ta sin familj till Sverige.  Den tillfälliga lagen upphör att gälla den 19 juli 2021, varför som politikerna nu nödgas
se över lagstiftningen.

Regeringen beslutade den 14 juni 2019 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska
migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar.

Någon månad senare började kommittén att arbeta och den 17 september 2020 presenterade kommittén en lista med förslag till ny migration politik, till regeringen.
Varje förslag har stöd av en majoritet av politikerna i kommittén.

Kommittén förslår bland annat att för att beviljas permanent uppehållstillstånd ska den sökande kunna tala svenska.

Förslagen har skickats på remiss. Vilket innebär att myndigheter, organisationer och andra får tillfälle att lämna sin inställning till förslagen. Regeringen står därefter
inför ett uppdrag att göra klart förslaget till riksdagen. Majoritet av politikerna i riksdagen måste rösta ja för att en lag ska börja gälla med start 20 juli 2021.

Om lagförslaget godkänns och införlivas i svensk lagstiftningskulle lagen bland annat innebära följande

Vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter om de har fått en särskild anknytning till Sverige under tiden de vistats här med tidsbegränsat uppehållstillstånd jämfört med nuvarande lagstiftning som ställer krav på synnerligen ömmande omständigheter för vuxna.

Det nya lagförslaget innebär även att uppehållstillstånd kan beviljas med anledning av anknytning i vissa fall. Förslaget innebär att en person i utlandet ska kunna
beviljas uppehållstillstånd om personen vill ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som i Sverige har välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd, om förhållandet varit etablerat redan i hemlandet, och framstår som seriöst. Avsikten med förslaget är att i vissa fall ge par som har haft svårigheter
att bo tillsammans i hemlandet en möjlighet att återförenas iSverige trots att personen i Sverige ännu inte fått ett permanentuppehållstillstånd.

En justerad beräkning av undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring till kvotflyktingar har även presenterats i det nya lagförslaget. En justering av undantagen skulle innebära att försörjningskravet i 5 kap 3 b § utlänningslagen endast skall gälla om ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter anknytningspersonens inresa i Sverige.

Klicka på länken nedan för att ta del av hela migrationskommitténs lagförslag.

https://www.regeringen.se/4a64ee/contentassets/e2daabe77da2466092f6ac6831a5370a/en-langsiktigt-hallbar-migrationspolitik-sou-2020-54.pdf