Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har i september i år lagt fram tio förslag som Moderaterna tror ska vara effektiva mot gängkriminalitet. På deras hemsida kallar dem det nya förslagen för ”ett samlat program av mönster brytande reformer för att stoppa de kriminella gängen.”Framförallt har ett förslag, utav dessa tio som framförts, väckt starka reaktioner och kritiserats av bland annat Advokatsamfundets generalsekreterare som uttryckt sin åsikt i en artikel i SvD och säger ”Det är verkligen att utöka möjligheterna till utvisningen på ett sätt som inte är rättssäkert, där oskyldiga riskerar att utvisas”. Det nya förslaget handlar om att gängkriminella som inte har blivit dömda för ett brott ändå kan riskera utvisning och detta enbart på grund av personens samröre med kriminella.  

För att en utländsk medborgare idag ska kunna dömas till utvisning krävs det att gärningspersonen i fråga har gjort sig skyldig till ett svårare brott som bedöms medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet om utlänningen stannar kvar i Sverige. Moderaterna vill alltså ta det längre och sänka kravet så att det framöver även ska vara möjligt att utvisa gängkriminella som inte är dömda för brott. Detta menar Moderaterna är nödvändigt på grund av att det svenska systemet är så pass hotat. De nämner att det behövs mönster brytande åtgärder som kan vända på denna utveckling.

Detta förslag som Moderaterna inkommit med står i direkt strid med oskyldighetspresumtionen. Oskyldighetspresumtionen är en grundläggande straff processuell princip som i korthet innebär en rätt för misstänkta och tilltalade att bli behandlade som oskyldiga fram tills att en fällande dom lagligen fastställts. Den som blir anklagad ska alltid ha rätt att försvara sig. I folkmun brukar principen uttryckas att ”Du är oskyldig fram tills motsatsen bevisats”. Ulf Kristersson menar att detta förslag bland de andra nio är en åtgärd för de utländska gängkriminella som utgör ett hot mot riket.

Vill införa visitationszoner

Ett annat förslag som Moderaterna framfört är att upprätta så kallade ”visitationszoner”. De vill se till att brottsbekämpande myndigheter får större befogenheter och detta förslag ska ge dem möjligheten att visitera personer och fordon även om det inte föreligger någon brottsmisstanke hos personen.

Vad är en polisstat?

En polisstat innebär att ordningsmakten är total till skillnad från en rättsstat där rättssäkerhet råder. En polisstat definieras av att polisen har stora befogenheter och den medborgerliga friheten och rättssäkerheten är starkt begränsad. Medborgarna har inte lämpligt skydd från domstol eller någon annan rättsinstans.

En rättsstat definieras på så sätt att det finns tydlig lagstiftning som omfattar alla människor som lever i ett land och att invånarna är lika inför lagen oavsett kön, religiösa åsikter eller socialtillhörighet som några få exempel utav många.

Moderaternas förslag kan säkerligen avdramatisera gängkriminaliteten men hur många oskyldiga riskerar då att drabbas på vägen? Vem ska avgöra vem som är gängkriminell om inte domstolen ska besluta detta? Hur ska man säkerställa att de personer som utvisas faktiskt inte är oskyldiga? SkulleSverige börja utvisa en massa oskyldiga människor så kan man verkligen inte längre kalla Sverige för en rättsstat.

Författare: Jurist Sara Awayez